Hoạ Sĩ Trịnh Thắng

Hoạ Sĩ Trịnh Thắng

“Trịnh Thắng không chủ đích mô phỏng điều gì nhưng cũng không hoàn toàn bàng quan với dòng chảy cuộc đời. Vì thế tranh của Trịnh Thắng không chỉ mang hơi thở cuộc sống mà còn truyền một nguồn năng lượng, cảm hứng cho tất cả những người thưởng lãm"
tranh của họa sĩ Trịnh Thắng

Các Tác Phẩm Tranh Của Họa Sĩ Trịnh Thắng

Tranh Đạo Sư

Tranh Acrylic Đẹp

Bát Tiên

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư An

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Ban

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Hóa

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Không

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Lạc

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Nhiên

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Quy

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Tuệ

Tranh Acrylic Đẹp

Đạo Sư Từ

Tranh Acrylic Đẹp

Thiền Sư I

Tranh Acrylic Đẹp

Thiền Sư II

Tranh Con Vật

Tranh Chân Dung

Tranh Không Gian Tâm Thức

Tranh Acrylic Đẹp

Chân Như

Tranh Acrylic Đẹp

Dĩ Vãng

Tranh Acrylic Đẹp

Hoa Biển

Tranh Acrylic Đẹp

Khải Hoàn

Tranh Acrylic Đẹp

Nguồn Cội

Tranh Acrylic Đẹp

Nhà Ta Ta Xây

Tranh Acrylic Đẹp

Nơi Ấy Là Nhà

Tranh Acrylic Đẹp

Pháp Giới

Tranh Acrylic Đẹp

Phúc Lạc

Tranh Acrylic Đẹp

Phúc Lành

Tranh Acrylic Đẹp

Potala

Tranh Acrylic Đẹp

Tam Bảo

Tranh Acrylic Đẹp

Tổ Ấm

Tranh Acrylic Đẹp

Tự Tính

Tranh Acrylic Đẹp

Xum Vầy

Tranh Acrylic Đẹp

Xuyên Không

Tranh Tâm Thái

Tranh Acrylic Đẹp

Pháp Nhãn III

Tranh Acrylic Đẹp

Vô Thường

Tranh Acrylic Đẹp

Yêu